top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Interactive City Tours
 

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Interactive City Tours en degene die een virtuele tour bij Interactive City Tours boekt (hierna te noemen: "De Klant").
 

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Interactive City Tours: de besloten vennootschap Interactive City Tours, statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer [55361587].

  • De Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een virtuele tour bij Interactive City Tours boekt.

  • Virtuele tour: een interactieve rondleiding door een stad of andere locatie, die via internet te bekijken is.
     

3. Offertes en bestellingen

Offertes van Interactive City Tours zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand doordat de Klant een virtuele tour bij Interactive City Tours boekt via de website van Interactive City Tours.
 

4. Prijs

De prijs van een virtuele tour is vermeld op de website van Interactive City Tours. De prijs is inclusief btw.
 

5. Betaling

De betaling van de prijs van een virtuele tour dient te geschieden binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling. De betaling kan worden gedaan via iDeal, PayPal of creditcard.
 

6. Levering

Na ontvangst van de betaling ontvangt de Klant een link naar de virtuele tour. De virtuele tour is direct toegankelijk na ontvangst van de link.
 

7. Annulering

Annulering van een virtuele tour is niet mogelijk. De virtuele tour is een code die gedeeld kan worden, waardoor het niet mogelijk is om te controleren of de Klant de virtuele tour daadwerkelijk heeft bekeken.
 

8. Aansprakelijkheid

Interactive City Tours is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt als gevolg van de virtuele tour. De virtuele tour is een interactieve rondleiding en Interactive City Tours kan niet garanderen dat de virtuele tour foutloos is.

Deelname aan een virtuele tour van Interactive City Tours is altijd op eigen risico. De Klant is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van zijn mededeelnemers. De Klant dient zich te houden aan de geldende verkeersregels, eventuele overige maatregelen en extra te letten op gevaren. Kinderen tot 16 jaar mogen alleen deelnemen aan een virtuele tour van Interactive City Tours onder toezicht van minimaal één volwassene per team en/of device. De volwassene is verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind tijdens de virtuele tour.
 

9. Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de virtuele tour berusten bij Interactive City Tours. De Klant is niet gerechtigd om de virtuele tour te kopiëren, te verveelvoudigen, openbaren of te exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interactive City Tours.
 

10. Toepasselijk recht en forum

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Interactive City Tours en de Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 

Slotbepaling

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
 

Aanvullende bepalingen

  • De virtuele tour is beschikbaar voor een periode van 30 dagen na de aankoopdatum.

  • Interactive City Tours heeft het recht om de virtuele tour te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

  • Interactive City Tours heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Interactive City Tours.

bottom of page